Obama ve Pantolonlar

Obama ve Pantolonlar

Göz­ler Oba­ma’ya çev­ril­di, cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın de­vir-tes­lim tö­re­ni ocak ayın­da ama her­kes şim­di­den ül­ke­nin ilk Af­ri­ka­lı-Ame­ri­ka­lı baş­ka­nı Oba­ma’nın na­sıl bir baş­kan ola­ca­ğı­na, ne­le­ri de­ğiş­ti­re­ce­ği­ne, Bush’tan ala­ca­ğı “en­ka­zı” na­sıl te­miz­le­ye­ce­ği­ne da­ir ipuç­la­rı ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şı­yor, tah­min­ler yü­rü­tü­yor. “İlk işi…” di­yor New York Ti­mes’da bir ya­zar (Clyde Ha­ber­man), “ilk işi şüp­he­siz Ame­ri­ka’nın pa­ça­sı­nı top­la­mak, eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak.” De­vam edi­yor: “Ama Ame­ri­ka’nın pan­to­lo­nu­nu top­la­ma­sı­nı da sağ­la­yıp sağ­la­ya­ma­ya­ca­ğı­nı gör­mek il­gi çe­ki­ci ola­cak.”

Ame­ri­ka’da bü­yük şe­hir­ler­de ya­şa­yan si­ya­hî de­li­kan­lı­lar ara­sın­da yay­gın olan bir mo­da­yı kas­te­di­yor: “Dü­şük pan­to­lon mo­da­sı.” Ve­ya “pan­to­lon dü­şür­me mo­da­sı.” Ba­zı si­ya­hî genç­ler yol­lar­da çok bol, bir­kaç be­den bü­yük pan­to­lon­la­rı­nı, aşa­ğı­ya doğ­ru iyi­ce dü­şür­müş hal­de yü­rür, o ka­dar ki iç ça­ma­şır­la­rı gö­rü­nür.

Söy­le­me­ye ge­rek yok, es­te­tik­le alâ­ka­sı ol­ma­yan re­zil bir gö­rün­tü. Ba­zı be­le­di­ye­ler bu tür gi­yin­me­yi ya­sak­la­dı. Bu tar­zın çı­kış ye­ri ha­pis­hâ­ne­ler. Mah­kûm­la­ra ke­mer ve­ril­mi­yor, ma­lûm. Üni­for­ma­lar da tek be­den ve o da bü­yük be­den, ço­ğu mah­kû­ma bol ge­li­yor. Ve dı­şa­rı­da­ki genç­ler içe­ri­de­ki bu düş­tü dü­şe­cek pan­to­lon­lu gö­rün­tü­yü bir çe­şit pro­tes­to ola­rak, “biz de on­lar­da­nız, biz de teh­li­ke­li­yiz” ha­va­sın­da uy­gu­lu­yor­lar.

“Ha­di ba­ka­lım” di­yor New York Ti­mes’da­ki ya­zar Oba­ma’ya, “Ame­ri­ka’nın do­nu­nu top­la!”

Mo­da ya­zar­la­rı ve sos­yo­log­lar, ek­ran­lar­da, ga­ze­te­ler­de her gün gö­rü­nen baş­ka­nın gi­yim tar­zı­nın ör­nek teş­kil et­ti­ği­ni, şu­ur­lu ve­ya şu­ur­suz hal­kı et­ki­le­di­ği­ni söy­lü­yor. Me­se­lâ, fötr şap­ka mo­da­sı­nın Ame­ri­ka’da Ken­nedy ile kalk­tı­ğı­na da­ir ina­nış var. Zi­ra Ken­nedy ka­mu­oyu­na hep ba­şı açık gö­rün­müş ve on­dan son­ra va­tan­daş da şap­ka giy­mez ol­muş.

Dü­şük pan­to­lon­lu genç­le­rin tek­mi­len or­ta­dan kay­bol­ma­sı­na, her bi­ri­nin ütü­lü pan­to­lon, ti­ril ti­ril göm­lek, ce­ket giy­me­ye baş­la­ma­sı­na se­bep ol­ma­sa da, Oba­ma’nın iyi gi­yim­li ha­li­nin Ame­ri­ka’da­ki si­ya­hî genç­ler üze­rin­de mut­la­ka et­ki bı­ra­ka­ca­ğı­nı, yer­ler­de sü­rü­nen o bol pan­to­lon­la­rın aza­la­ca­ğı­nı söy­le­yen­ler ço­ğun­luk­ta.

“Eko­no­mi, Irak, Af­ga­nis­tan…. Boş­ve­rin on­la­rı. Oba­ma’nın ger­çek te­sir gü­cü­nü pan­to­lon ko­nu­sun­da gö­re­ce­ğiz” di­yor­lar.

Ame­ri­ka önün­de­ki dört yıl için baş­ka­nı­nı seç­ti ve ha­liy­le on­dan -pan­to­lon­la­rı top­la­ma­sı da­hil- çok şey bek­li­yor. Bü­tün dün­ya da Oba­ma’dan çok şey bek­li­yor.

Yi­ne de Van’ın o kö­yün­de­ki va­tan­daş­la­rı­mız ne bek­li­yor hiç an­la­ma­dım ama 44 ko­yu­na ya­zık ol­du!

Ayşe G. Tunceroğlu – Türkiye

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.

Sevebilirsin...