ABD’nin ilk zenci başkanı: Barack Obama

ABD’nin ilk zenci başkanı: Barack Obama

Barack Obama

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD başkanlık seçimi nihayet sonuçlandı. Amerikalı seçmenler, Beyaz Saray’a ilk zenci başkanlarını yolladı: Barack Obama. Obama, adaylığını koyduğu gündan beri, başta Amerika olmak üzeri dünyanın hemen her yerinde ilgi ve tartışma odağı oldu. Bu tartışmalardan birisi de onun Müslüman olup olmadığıydı. İşte Rahim Er’in kaleminden Barack Obama:

1961 Ho­no­lu­lu do­ğum­lu. An­ne­si, Kan­sas­lı Ann Dur­ham. Ba­ba­sı, Ken­ya­lı. Ba­bay­la ay­nı adı ta­şı­yor, Ba­rack Hus­seyn Oba­ma. Ba­rack, Ken­ya di­lin­de Bu­rak. Hus­seyn gö­bek adı. An­ne-ba­ba, Har­ward’da ta­nış­mış­lar. An­ne, be­yaz. Oba­ma iki ya­şın­day­ken çift bo­şan­mış. Ba­ba, dok­to­ra­nın ar­dın­dan 1965’te Ken­ya’ya dön­müş, 7 se­ne son­ra da bir tra­fik ka­za­sın­da ve­fat et­miş. Oba­ma, ba­ba­sıy­la bir ke­re 1972’de gö­rüş­müş.

An­ne­si, ba­ba­sın­dan bo­şan­dık­tan son­ra Ha­wa­i’de ika­me­te de­vam et­miş­ler. Oba­ma, al­tı­sın­day­ken ba­yan Dur­ham, bu de­fa En­do­zen­ya­lı bir ta­le­be olan Lo­lo Soe­tory­la ile ev­len­miş. Ca­kar­ta’ya ta­şın­mış­lar. Bu­ra­da İs­la­mî eği­tim ve­ren bir dev­let oku­lu­na yaz­dı­rıl­mış. Bu eği­tim 10 ya­şı­na ka­dar sür­müş. Son­ra, Ho­no­lu­lu’ya bü­yük an­ne ve ba­ba­sı­nın ya­nı­na gön­de­ril­miş. Ki­li­se oku­lu­na kay­de­dil­miş. Vaf­tiz ya­pıl­mış. 1979’da li­se­den me­zun ola­na ka­dar bü­yük an­ne ve ba­ba­sı­nın ya­nın­da kal­mış.

ABD’nin ye­ni baş­ka­nı, ken­di­si­ni Bir­le­şik Hı­ris­ti­yan­lar Ce­ma­ati­ne men­sup ola­rak ilan et­mek­te. Pro­tes­tan bir Hı­ris­ti­yan. An­ne­si 1972’de ikin­ci eşin­den de bo­şa­na­rak. Ame­ri­ka’ya dön­müş, 1995’te öl­müş.

Barack ObamaOba­ma’nın an­ne ta­ra­fın­dan 1, ba­ba ta­ra­fın­dan 7 kar­de­şi bu­lun­mak­ta. Co­lom­bi­a’da mül­ki­ye, Har­ward’da hu­kuk tah­sil ede­rek 1991’de avu­kat ol­muş. 1992’den be­ri Mic­hel­la Ro­ben­son’la ev­li. İki kız­la­rı var. 2000’de De­mok­rat par­ti­den Tem­sil­ci­ler Mec­li­si­ne gir­mek is­te­miş­se de ba­şa­ra­ma­mış. 2004’te­ki se­na­to se­çim­le­rin­dey­se oy­la­rın yüz­de 70’ini al­mış.

Oba­ma’nın Müs­lü­man­lı­ğı tar­tı­şıl­mak­ta. Hı­ris­ti­yan ol­du­ğu­nu be­yan et­ti­ği­ne gö­re öy­le­dir. Pe­ki, Müs­lü­man­ken mi din de­ğiş­tir­di? Her­hal­de de­ğil. Da­ha ken­di­ni bil­me­den Hı­ris­ti­yan­lık di­ni­ne gö­re bü­yü­tül­mü­şe ben­zi­yor.

Müs­lü­man ama di­ne la­kayt öz ve üvey ba­ba­la­rın Hı­ris­ti­yan ço­cu­ğu. Müs­lü­man­lık­la ala­ka­sı 7 kar­de­şi do­la­yı­sıy­la Müs­lü­man­lar­la ak­ra­ba ol­mak. Dün­ya önün­de ar­tık is­mi Müs­lü­man, ken­di­si Hı­ris­ti­yan bir ABD baş­ka­nı var. Doğ­ru bi­lin­sin ki ef­sa­ne­ye sı­ğı­nan ol­ma­sın. J.F. Ken­nedy’yi Müs­lü­man sa­yan çok ol­muş­tu.

Ame­ri­ka­lı seç­me­nin ter­ci­hi, dün­ya­nın hu­zur, ba­rış ve re­fa­hı için ha­yır­lı ol­sun. Be­yaz Sa­ray, ilk de­fa ken­di­ne zıt renk­te bi­ri­ne ka­pı­la­rı­nı aç­mak­ta. Bu her­han­gi bir Ame­ri­ka­lı si­ya­set­çi­nin mi za­fe­ri, da­ha dü­ne ka­dar hor­la­nan zen­ci­le­rin mi za­fe­ri?

Ev­ve­la ha­ya­tı­nı ta­nı­ya­lım. Son­ra ko­nu­şa­cak çok şey var…

Rahim Er – Türkiye

İsmail Sarbay

Hekim. Opereyşın'ın kurucu ortağı ve isim babası. Görseli yazıya tercih etmesiyle tanınır. Hobilerine titizlikle sarılır.

Sevebilirsin...